เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
(IT6)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6 (ง33101)

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน